ประวัติ
เริ่มจากการเป็นชมรมอนุรักษ์ดินและน้ำ ในปี 2523
ปี 2523 - 2525 นายสำราญ สมบัติพานิช เป็นประธานชมรมคนแรก และมีนางบุญสม ภมรจันทร์ เป็นที่ปรึกษา
ปี 2525 - 2528 นายสามภพ จันทรมณี เป็นประธานชมรมคนที่ 2  

ต่อมาในปี 2528 ได้มีการจดทะเบียนสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย ขึ้นเป็นครั้งแรก

รายชื่อนายกสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
ปี 2528 - 2533 นายสนาน ริมวานิช (อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ปี 2534 - 2536 นายสิทธิลาภ วสุวัต (อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ปี 2537 - 2542 นายสมพงษ์ ถีรวงศ์ (อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ปี 2543 - 2547 นายไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ (อดีตรองอธิบดี กรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ)
ปี 2549 - 2554 นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ (อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ปี 2555 - 2557 นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
........................(อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ)
ปี 2557 - 2559 นายอภิชาต จงสกุล (อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ปี 2559 - 2561 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง (อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ)
ปี 2561 - พ.ค.2562 นายปราโมทย์ ยาใจ (อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ)
ปี 2562 - 2566 นายสถาพร ใจอารีย์ (อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ)
ปี 2566 - ปัจจุบัน นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


โทร. 0-2561-0773
email: swcst@ldd.go.th

 

 

 


หนังสือ Incentives in
     Soil Conservation
 CD-Rom
     (Land Degradation)
 นาฬิกาตั้งโต๊ะ
 เสื้อยืดคอโปโล
 พวงกุญแจ
 โคมไฟใหญ
 เข็มติดเสื้อ


จำนวนผู้เข้าชม

free web counter
 
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2561-0773 หรือ 1760 ต่อ 1218
E-Mail : swcst@ldd.go.th