สมัครสมาชิก
สมาชิกประเภทสามัญ
 
รายปี
   
สมัครใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 50 บาท และค่าบำรุงรายปี ปีละ 150 บาท
   
สมาชิกเดิมสามารถต่ออายุสมาชิก โดยชำระเฉพาะค่าบำรุงรายปี ปีละ 150 บาท
         
 
ตลอดชีพ
   
ชำระค่าลงทะเบียน 50 บาท และค่าบำรุง 1,500 บาท (ชำระครั้งเดียว)
         
หากท่านต้องการสมัครสมาชิก โปรด Print แบบฟอร์มนี้ และกรอกรายละเอียด
 
ใบสมัครสมาชิกสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
 
แบบฟอร์มเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งวารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ
 
 

 สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2561-0773 หรือ 1760 ต่อ 1218
E-Mail : swcst@ldd.go.th