คณะกรรมการบริหารสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2561
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
นายกสมาคม
 
 
 
นายปราโมทย์ ยาใจ
อุปนายก
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อุปนายก
 
       
นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม
เลขาธิการ
นางสาวจารุภรณ์ โต๊ะแสง
ผู้ช่วยเลขาธิการ
นางสาวภรภัทร นพมาลัย
ผู้ช่วยเลขาธิการ
นางเกษร พรพิจิตรทรัพย์
เหรัญญิก
นางนิสา มีแสง
สาราณียกร

นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล
ผู้ช่วยสาราณียกร

นางสาวถนอมขวัญ ทิพย์วงศ์
นายทะเบียน

นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
วิเทศสัมพันธ์
นางสาวรัขนก แสงเพ็ญจันทร์
ผู้ช่วยวิเทศสัมพันธ์
นายพจน์ วิจินตโสภณ
ประชาสัมพันธ์
นางสาวปานิสรา ทองท้วม
ปฏิคม
นางสาววรรยา สุธรรมชัย
ผู้ช่วยปฏิคม
นางกาญจนา ชื่นพิชัย
ทัศนศึกษา/นันทนาการ
นายคำรณ ไทรฟัก
บริการวิชาการ
นางนงคราญ มณีวรรณ
บริการวิชาการ
นายวุฒิชาติ สิริช่วยชู
บริการวิชาการ
นายบุณณรงค์ ธานีรัตน์
บริการวิชาการ
นางอรทัย ศุกรียพงศ์
บริการวิชาการ
นายไพรัช พงษ์วิเชียร
บริการวิชาการ
นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง
บริการวิชาการ
นายอุดม วิภาสไพสิฐ
กรรมการกลาง
นางอรนาฎ โอวาทตระกูล
กรรมการกลาง
นายศรจิตร ศรีณรงค์
กรรมการกลาง
นายภิญโญ สุวรรณชนะ
กรรมการกลาง
นายประศาสน์ สุทธารักษ์
กรรมการกลาง
นายชุมพล คงอินทร์
กรรมการกลาง
นายปรีชา โพธิ์ปาน
กรรมการกลาง
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
กรรมการกลาง
นายถาวร มีชัย
กรรมการกลาง
นางมัทธนา ชัยมหาวัน
กรรมการกลาง

นายอาทิตย์ ศุขเกษม
กรรมการกลาง

นายชุมพล วรรธนะสาร
กรรมการกลาง/ผู้จัดการ
 
 
 
 
 
 
 
คณะที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2559 - 2561
1.
นายสันทัด โรจนสุนทร
2.
นายสนาน ริมวานิช
3.
นายสิทธิลาภ วสุวัต
4.
นายสมพงษ์ ถีรวงศ์
5.
นายสิมา โมรากุล
6.
นายสมพงษ์ ปองเกษม
7.
นายอรรถ สมร่าง
8.
นายไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์
9.
นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์
10.
นายบัณฑิต ตันศิริ
11.
นายเฉลียว จีระจรรยา

12.

นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ
13.
นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต
14.
นายสุรเดช เตียวตระกูล
15.
นายเกษม ทองปาน
16.
นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข
17.
นายสมเจตน์ จันทวัฒน์
18.
นางบุญสม ภมรจันทร์
19.
นายเล็ก มอญเจริญ
20.
นายเจริญ เจริญจำรัสชีพ
21.
นายพิสุทธิ์ วิจารสรณ์
22.
นายชุมพล ลิลิตธรรม
23.
นายสำราญ สมบัติพานิช
24.
นายสาโรจน์ บุญแสง
 


สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2561-0773 หรือ 1760 ต่อ 1218
E-Mail : swcst@ldd.go.th